Kategóriák

Keresés

Adatkezelési tájékoztató

 

 1. Adatkezelő megnevezése

 

Adatkezelő megnevezése: GsmTrade 2012 Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: GsmTrade 2012 Kft.

Székhely: 7191 Hőgyész,József A. ltp B/II/2

Képviselő elérhetősége: +36/30-758-8966

Adószám: 23826582-2-17

Cégjegyzékszám: 17-09-009182 Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Honlap: www.gsmtrade.hu

E-mail és Ügyfélszolgálat: gsmtrade2012@gmail.com

Tárhelyszolgáltató neve, székhelye: 23VNet KFT. 1132 Budapest, Viktor Hugo u.18-22.

Adatvédelmi kapcsolattartó elérhetősége: gsmtrade2012@gmail.com

 

 1. Bevezetés

 

 1. A GsmTrade 2012 Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: GsmTrade 2012 Kft., szolgáltató vagy adatkezelő) számára kiemelt fontosságú cél a www.gsmtrade.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók, ügyfelek információs önrendelkezési jogának biztosítása. 

 2. A GsmTrade 2012 Kft. elkötelezi magát a látogatók, ügyfelek személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A GsmTrade 2012 Kft. a látogatók és az ügyfelei személyes adatait bizalmasan, eredményes üzleti tevékenységének céljából kezeli, az ezzel összefüggő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében használja. a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. A GsmTrade 2012 Kft. csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek az említett cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek. A GsmTrade 2012 Kft. az adatkezelés során biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét.

 3. Egyúttal gondoskodik az adatok biztonságáról,- különösen a tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy minden olyan biztonsági intézkedést, amely a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. 

 4. A GsmTrade 2012 Kft. egyúttal kialakítja azokat a belső eljárásokat, és megalkotja azokat a belső szabályozókat, amelyeket a felügyeleti szervek, valamint a vonatkozó jogszabályok és egyéb ágazati ajánlások megfogalmaznak.

 5. A GsmTrade 2012 Kft. a tevékenységét a honlapon keresztül, annak igénybevételével nyújtja. A szolgáltatások nyújtásához pedig az ügyfelek és egyéb érintettek által megadott személyes adatokat kezelése.

 6. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit, a közzétett adatok felhasználóit a honlapon keresztül.

 7. Jelen Tájékoztatóban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, melyek során látogatóinktól, ügyfeleinktől személyes adatokat kérünk.

 8. Nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

 9. Látogatóink, ügyfeleink kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

 10. A GsmTrade 2012 Kft. vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a www.gsmtrade.hu látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az www.gsmtrade.hu portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. 

 11. A GsmTrade 2012 Kft. ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Tájékoztató, mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

 1. A Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

  1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

  2. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

  3. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

  4. 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

  5. 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

  6. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

  7. 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

  8. 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

  1. Látogatóink, ügyfeleink kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

  2. A GsmTrade 2012 Kft.. vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a www.gsmtrade.hu látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az www.gsmtrade.hu portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. 

  3. A GsmTrade 2012 Kft.. ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Tájékoztató, mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

 

 1. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezések

 

 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

 3. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 4. személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy 

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

  1. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  2. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

  3. adatkezelés korlátozása:a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

  4. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

  5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

  6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

  7. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

  8. álnevesítés:a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

  9. anonimizálás:olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását;

  10. biometrikus adat:egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

  11. cookie (sütik):a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával;

  12. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 

  13. direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tevékenység:azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében;

  14. egészségügyi adat:egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

  15. érintett/vásárló/fogyasztó:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

  16. genetikai adat:egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

  17. harmadik személy:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

  18. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

  19. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

  20. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

  21. IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.

  22. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

  1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:NAIH , akinek ajogállását és feladatait az Info tv. 38.§-a határozza meg (a továbbiakban: Hatóság); 

  2. nyilvántartási rendszer:a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

  3. profilalkotás:személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

  4. személyesadat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

  5. természetes személyazonosító adatok:az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje;

  6. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

  7. tilalmi lista:azonérintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését;

  8. üzletszerzési lista:A reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

  9. vállalkozás:gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

 

 1. Az adatkezelés szabályai

 

 1. Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart. 

 2. A Rendelet kimondja, hogy személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen kell végezni, az érintett számára átláthatóan, nyomon követhetően. A GsmTrade 2012 Kft. ezért a személyes adatkezelései tekintetében csak a jogszerűen alátámasztott, egyértelműen megfogalmazott célok teljesítéséhez kéri az érintettek személyes adatait, és jelen tájékoztatóval is törekszik arra, hogy világosan tájékoztassa a felhasználóit. (Jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elve)

 3. A személyes adatok gyűjtése csak előre megfogalmazott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és az adtakezelés célja szempontjából megfelelőek, pontosak és relevánsak legyenek, és csak annyi adatot kezeljen, ami a cél eléréséhez szükséges. A megadandó személyes adatok csak az ott megfogalmazott célok, - a részvétel és költségtérítés- érdekében történnek felhasználásra. (Célhoz kötött adatkezelés elve)

 4. A személyes adatoknak az adatkezelési célokhoz igazodva szükséges mértékűnek kell lennie, azaz a GsmTrade 2012 Kft. annyi személyes adatot kezel amennyi a tevékenységéhez elengedhetetlenül szükséges. A GsmTrade 2012 Kft. igyekszik a valóban a cél eléréséhez szükséges személyes adatok bekérésére, és ezeket a beépített adatvédelem elvének megfelelően évente felülvizsgál. (Adattakarékosság)

 5. A GsmTrade 2012 Kft. a személyes adatokat pontosan és naprakészen kezeli, és feltétlenül törekszik a pontatlan adatok helyesbítésére és törlésére. A GsmTrade 2012 Kft. minden csatornán keresztül igyekszik felhívni az érintettek figyelmét arra, hogy adatai változása esetén kérje annak kijavítását vagy helyesbítését, ezt egyébként az általános szerződési feltételekbe is beépítette. ( Pontos adatkezelés elve)

 6. A GsmTrade 2012 Kft. az adatok tárolása során törekszik a megfelelő ideig történő adatok megőrzéséről, mert a naprakész és pontos adatok elősegítik a tevékenységének gyakorlását valamint a jogszabályoknak megfelelést is. A GsmTrade 2012 Kft. a személyes adatok megőrzése során kiemelt figyelmet fordít a megőrzési idők megfelelő megállapítására, és szükség esetén azok felülvizsgálatára, és törekszik a cél nélküli adatok törléséről.(Korlátozott adatkezelés elve)

 7. A személyes adatok kezelését oly módon végzi, amellyel képes biztosítani az adatok megfelelő biztonságát. A GsmTrade 2012 Kft. Informatikai részlege folyamatosan figyelemmel kíséri az adatbiztonsági megfelelést, folyamatos monitoring rendszerrel. (Integritás és bizalmas adatkezelés elve)

 8. A GsmTrade 2012 Kft. pedig törekszik az adatkezelési követelményeknek megfelelés bemutatására. (Például: Adatkezelési tájékoztató, érdekmérlegelési teszt, Adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat, időszakos munkavállalói oktatások megvalósításával)

 9. Kötelező adatkezelés esetén (például pénzmosás megelőzése érdekében történő azonosítás) a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

 

 1. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos értelmező megjegyzések

 

 1. Amikor látogatóink a www.gsmtrade.hu oldalain tartózkodnak, használhatják az oldalt úgy is, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. 

 2. Vannak azonban olyan esetek, amikor a www.gsmtrade.hu által kínált szolgáltatás teljeskörű igénybevételéhez szükségessé válik a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása, illetve elküldése.

 3. Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét - ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím.

 4. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatók kapcsolatba, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

 5. Harmadik fél által - a szükséges hozzájárulás alapján - biztosított személyes adatokon azokat a személyes azonosításra alkalmas adatokat, információkat értjük, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő személyre, azaz a látogatóra vonatkoznak, de azokat a szolgáltató a jogszabályi előírások megtartásával harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja.

 6. Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. 

 7. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

 8. A GsmTrade 2012 Kft. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Jelen Tájékoztató a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem A GsmTrade 2012 Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra Jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki.

  1. A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. 

  2. A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat megfelelő jogcím hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, A GsmTrade 2012 Kft.- törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

  1. Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

  2. Amint a személyes adatok A GsmTrade 2012 Kft. informatikai infrastruktúráján belülre kerültek, az adatok megőrzésével és védelmével kapcsolatos teendőket A GsmTrade 2012 Kft. Adatbiztonsági és Adatvédelmi Szabályzatában lefektetett elvek, eljárások és biztonsági kontrollok írják elő, melyek betartásáért A GsmTrade 2012 Kft. minden dolgozója, munkatársa felelős.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

  1. Amennyiben látogatóinknak bármilyen kérdése merülne fel a biztonsági előírásokkal kapcsolatban, kérjük, küldjön egy e-mail üzenetet a vállalat Adatvédelmi kapcsolattartójának az alábbi címen:

Adatvédelem: gsmtrade2012@gmail.com

 

 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

 

A T HE MY SHOP Kft. szolgáltatása nyújtásával kapcsolatos tevékenységének adatkezelései alapvetően az érintett előzetes, tájékozott és önkéntes hozzájárulásán, illetve szerződéskötésen vagy az adatkezelő jogos érdekén alapulnak. 

Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy A GsmTrade 2012 Kft. olyan harmadik személyek adatait is kezeli, akiknek közvetlen hozzájárulása csak A GsmTrade 2012 Kft. ügyfelei részére állnak rendelkezésre (pl. haláleseti kedvezményezett, hozzátartozók, stb.), így ez esetben az adatközlő kötelessége és felelőssége az ilyen harmadik félnek minősülő érintett előzetes, tájékozott és önkéntes hozzájárulásának beszerzése.

 

 1. Vásárlói adatbázis

 

Adatkezelés megnevezése

Vásárlói adatbázis 

Cél

A GsmTrade 2012 Kft. webáruházaiban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések, később szállítások teljesítése, házhozszállítás, a garancia érvényesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Jogalap

Az érintett önkéntes hozzájárulása,( GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja);

az Eker. tv. 13/A. §-a;

a Számv. tv. 169. §(1)-(2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése,1995.:CXIX. tv. 21. § - törvényi rendelkezés.

Érintettek köre

Webruházi vásárlók

Adatok leírása

Vevő azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, később szállítás esetén a szállítás dátuma, aláírás, házhozszállítás esetén a szállítás adatai, valamint a garancia érvényesítése során az érintett termék más forgalmazójának és kereskedelmi ajánlatának adatai (cég neve, érvényességi idő, igazolás típusa) 

Adatok forrása

Vásárló, érintett

Az adatok kezelésének időtartama

A vásárlásokkal, megrendelésekkel, szállításokkal és a garancia érvényesítésével kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Adattovábbítás:

 • Az Árukereső felé a vásárolt termék és a vásárló e-mail címe,

Az adattovábbítás jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja 

Az adatkezelő neve és címe

GsmTrade 2012 Kft.

7191 Hőgyész,József A. ltp B/II/2

Az adatfeldolgozó neve és címe

23VNet KFT.

1132 Budapest, Viktor Hugo u.18-22.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Könyvelés, számla kiállítása 

A tényleges adatkezelés helye

A weboldal

A tényleges adatfeldolgozás helye

7191 Hőgyész,József A. ltp B/II/2

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató, webáruház fejlesztés, karbantartás

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel

 

  1. Panaszkezelés

 

Adatkezelés megnevezése

Panaszkezelés

Cél

A GsmTrade 2012 Kft. által forgalmazott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése 

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése

Érintettek köre

Érintett vásárló 

Adatok leírása

Azonosítószám, a vevő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe a termék adatai (megnevezése, vételára), a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény, a hiba megállapítás, a kifogás rendezésének módja, a jegyzőkönyv felvételének és a javított/cserélt gép átvételének dátuma.

Adatok forrása

Érintett vásárló

Az adatok kezelésének ideje: 

 

A felvett jegyzőkönyvek tekintetében öt év,

a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 év, 

az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében pedig 3 év.

Az adatkezelő neve és címe

GsmTrade 2012 Kft.

7191 Hőgyész,József A. ltp B/II/2

Az adatfeldolgozó neve és címe

23VNet KFT.

1132 Budapest, Viktor Hugo u.18-22.

A tényleges adatkezelés helye

GsmTrade 2012 Kft. ügyfélszolgálata

gsmtrade2012@gmail.com

A tényleges adatfeldolgozás helye

7191 Hőgyész,József A. ltp B/II/2

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató, webáruház fejlesztés, karbantartás

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel 

 

  1. Álláshirdetés adatbázis

 

Adatkezelés megnevezése

Álláshirdetés adatbázis

Cél

Betöltendő állásra jelentkezés, kiválasztásban való részvétel, adatok adatbázisban való tárolása

Jogalap

GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása

Érintettek köre

Állásra jelentkező érintettek

Adatok leírása

Név, lakcím, elérhetőségek, címek, otthoni, -mobil,- munkahelyi telefonszám, e-mail cím, fax szám, weboldal elérhetősége, pl.: facebook-on, egyéb közösségi portálon nyilvánossá tett adatai, önéletrajz, motivációs levél, kísérő levél és ezekben megadott személyes adatok

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének ideje: 

A beküldéstől számított 24 hónap

Az adatkezelő neve és címe

GsmTrade 2012 Kft.

7191 Hőgyész,József A. ltp B/II/2

Az adatfeldolgozó neve és címe

23VNet KFT.

1132 Budapest, Viktor Hugo u.18-22.

A tényleges adatkezelés helye

7191 Hőgyész,József A. ltp B/II/2

A tényleges adatfeldolgozás helye

7191 Hőgyész,József A. ltp B/II/2

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató, webáruház fejlesztés, karbantartás

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel 

 

  1. Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás

 

Adatkezelés megnevezése

Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás

Cél

Az üzleti értékesítés és marketing aktivitások kapcsán a GsmTrade 2012 Kft. rendelkezésére álló adatok felhasználásával az ügyfelek részére történő ajánlattétel, marketing célú megkeresés lebonyolítása, az ügyféligénynek megfelelő

szolgáltatásokra vonatkozó eseti ajánlattétel, tájékoztatás

Jogalap

Érintett önkéntes hozzájárulása - webes környezetben tett jelölése írásos hozzájárulása

Érintettek köre

Vásárlók

Adatok leírása

Cég neve, címe, kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, megkereshetőség módja

Adatok forrása

Érintett nyilatkozata

Az adatok kezelésének ideje: 

Visszavonásig

Az adatkezelő neve és címe

GsmTrade 2012 Kft.

7191 Hőgyész,József A. ltp B/II/2

Az adatfeldolgozó neve és címe

23VNet KFT.

1132 Budapest, Viktor Hugo u.18-22.

A tényleges adatkezelés helye

7191 Hőgyész,József A. ltp B/II/2

A tényleges adatfeldolgozás helye

7191 Hőgyész,József A. ltp B/II/2

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató, webáruház fejlesztés, karbantartás

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel és manuálisan

 

  1. Hírlevél adatbázis építése

 

Adatkezelés megnevezése

Hírlevél adatbázisok építése

Cél

A hírlevél adatbázis építése, karbantartása, abban lévő tagok nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, akciós ajánlatok és más küldemények kezelése, tájékoztatás aktuális akciókról, ajánlatokról, direkt marketing üzenetekről, személyre szabott ajánlatok kezelése

Jogalap

A GDPR 6.cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése

Érintettek köre

Hírévélre feliratkozók

Adatok leírása

Vevőszám, név, cím, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, hírlevél engedélyezése, a vásárolt termékek, fizetés módja, összegei

Adatok forrása

Érintett vásárló

Az adatok kezelésének ideje: 

A direkt marketing, hírlevél megkeresés esetén a hozzájárulás visszavonásig.

Az adatkezelő neve és címe

GsmTrade 2012 Kft.

7191 Hőgyész,József A. ltp B/II/2

Az adatfeldolgozó neve és címe

23VNet KFT.

1132 Budapest, Viktor Hugo u.18-22.

A tényleges adatkezelés helye

7191 Hőgyész,József A. ltp B/II/2

A tényleges adatfeldolgozás helye

7191 Hőgyész,József A. ltp B/II/2

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató, webáruház fejlesztés, karbantartás

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel 

Adatbázisok összekapcsolása:

A hírlvél profil adatok és a hozzá kapcsolódó vásárlások adatai

 

  1. Nyereményjáték szervezése, nyereményjáték adatbázisa

 

Adatkezelés megnevezése

Nyereményjáték szervezése, nyereményjáték adatbázisa

Cél

A GsmTrade 2012 Kft. által szervezett nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, nyereményjáték adatbázis kezelése

Jogalap

A GDPR 6.cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása, 

Érintettek köre

Hírévélre feliratkozók

Adatok leírása

Vevőszám, név, cím, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, a vásárolt termékek,

Adatok forrása

Érintett vásárló

Az adatok kezelésének ideje: 

A nyereményjáték lezárása után 5 év

Az adatkezelő neve és címe

GsmTrade 2012 Kft.

7191 Hőgyész,József A. ltp B/II/2.

Az adatfeldolgozó neve és címe

23VNet KFT.

1132 Budapest, Viktor Hugo u.18-22.

A tényleges adatkezelés helye

7191 Hőgyész,József A. ltp B/II/2

A tényleges adatfeldolgozás helye

7191 Hőgyész,József A. ltp B/II/2

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató, webáruház fejlesztés, karbantartás

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel 

 

  1. Az adatai megosztásának módja, más felelős szervezetek felé

 

Megoszthatjuk személyes adatait harmadik felekkel is. 

Előfordulhat, hogy a harmadik fél, amellyel megosztjuk az Ön személyes adatait, meghatározhatja az Ön személyes adatai kezelésének céljait és módját, és ezáltal jogilag felelős lesz azért, hogy az adatkezelés az adatvédelmi alapelvek, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett történjen.

Az Ön személyes adatait például a következő harmadik felekkel oszthatjuk meg:

 • Az Ön adatait a nevünkben feldolgozó adatfeldolgozókkal;

 • Bűnüldöző szervekkel, amennyiben kötelesek vagyunk a bűnüldözési célú együttműködésre

 • A megbízóval, akinek adatait csak az Ön kifejezett hozzájárulása alapján küldjük meg.

 

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tények

 

 1. Adatbiztonság

Az adatok megismerésére a GsmTrade 2012 Kft. és az esetleges további adatkezelők, adatfeldolgozók munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. A GsmTrade 2012 Kft. szervezeti egységei útján megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

  1. Szervezési intézkedések

A GsmTrade 2012 Kft.-n belül szervezetileg elkülönül és egymástól független, az adatvédelmi, az informatikai biztonsági, a biztonsági és titokvédelmi és az informatikai rendszerek üzemeltetésének és fejlesztésének funkciója.

A GsmTrade 2012 Kft. informatikai fejlesztései megvalósítása során az informatikai biztonsági és az adatvédelmi szempontok érvényesítése érdekében már a tervezési szakaszban kötelező a belső adatvédelmi felelős és az informatikai biztonsági szervezeti egység véleményének a kikérése. 

A GsmTrade 2012 Kft. az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz a Társaság informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a munkaköri feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

A GsmTrade 2012 Kft. minden munkavállalója a munkaviszonyának létesítésekor írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállal, és a munkavégzése során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint köteles eljárni.

Követelmény, hogy a személyes adatokat tartalmazó iratok ne maradjanak a munkavégzés után az asztalokon, azokat a munkavállalók zárják el a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében. (ún.: tiszta asztal politika)

 

  1. Technikai intézkedések

A GsmTrade 2012 Kft. az általa üzemeltetett vagy használt épületeket, azok helyiségeit és ezáltal az ott kezelt, feldolgozott és tárolt adatokat különböző védelmi rendszerekkel védi (pl.: riasztó, kamerák, rácsok, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerek, tűzvédelmi rendszerek stb.). Alkalmaz továbbá páncélszekrényeket is.

A GsmTrade 2012 Kft. az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével –saját eszközökön adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket a GsmTrade 2012 Kft. elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten. 

A GsmTrade 2012 Kft. többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat a GsmTrade 2012 Kft. redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elveszéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belső hálózatainkat a külső támadásoktól.A GsmTrade 2012 Kft. által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést a GsmTrade 2012 Kft. titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítja meg. (VPN)

Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

A fejlesztéseink során olyan rendszereket alakítunk ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés. 

A GsmTrade 2012 Kft. szervere a tárhelyszolgáltató elkülönített dedikált szerverén , védetten és zártan található. 

 

  1. Meddig tároljuk az Ön személyes adatait?

Ahogy a harmadik felekkel kapcsolatos adatvédelmi elveknél már említettük, személyes adatait kizárólag jogszerű célokból, ezen célok megvalósításához szükséges ideig kezeljük. Ha a továbbiakban már nincs szükségünk a személyes adataira, azokat biztonságos módon megsemmisítjük.

A szolgáltatásain teljesítéséhez azonban számunkra naprakész adatokkal kell rendelkeznünk, így a fentiekben jelölt megőrzési idő lejárta után a tárolt adatokat tisztítjuk, naprakésszé tesszük, az inaktív adatokat töröljük. Az adatok törlését az üzemeltető végzi, és erről az elszámoltathatóság jegyében jegyzőkönyvet állít ki.A törlési jegyzőkönyveket 10 évig őrizzük.

 

 1. Az Ön jogai:

Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem adta érintetti jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk, hogy milyen adatvédelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban.

 

 1. A hozzájárulás visszavonásához való jog:Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.

 2. Az adatokhoz való hozzáférés joga: Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.

 3. A tájékoztatás során a következő információkat adjuk:

 • mi az adatkezelés célja, 

 • milyen személyes adatok érintettek,

 • kik a továbbított adatok címzettjei,

 • mennyi a tárolási időtartam,

 • kérheti az adatok helyesbítését, törlését, korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen,

 • felügyeleti hatósághoz ( www.naih.hu) panasszal fordulhat,

 • ha 3. személytől szereztük az adatokat, joga van minden ezzel kapcsolatos információra.

 1. A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a GsmTrade 2012 Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.

 2. A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:

 • A továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;

 • Ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;

 • Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,

 • ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.

  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog:Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását.

A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját.

A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A korlátozás feloldásáról a GsmTrade 2012 Kft. előzetesen tájékoztatja majd.

 

 1. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

 1. Amennyiben adatvédelemmel kapcsolatban érdeklődik, kérem írjon az  gsmtrade2012@gmail.com e-mail címre.

 

  1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:http://www.naih.hu

 

  1. Bírósági jogérvényesítés

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

 

  1. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért,és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Tamási, 2018. május 25. 

GsmTrade 2012 Kft.

www.gsmtrade.hu 

 1. számú melléklet

A Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2003. évi C. törvény (Ekht.) - az elektronikus hírközlésről;

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és

egyes korlátairól (Grt.).

 

 

A www.gsmtrade.hu oldal  üzemeltetője a

 

GsmTrade 2012 Korlátolt Felelősségű Társaság

Levelezési címe:

7191 Hőgyész,József A. ltp B/II/2

Cégjegyzékszáma:

17-09-009182

Adószáma:

23826582-2-17

Telefon:

+36/30-758-8966 (8 – 17-ig)

e-mail:

gsmtrade2012@gmail.com

Székhely:

7191 Hőgyész,József A. ltp B/II/2


mint adatkezelő szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),
magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

A weboldal látogatója (Felhasználó vagy érintett, a továbbiakban: Vevő) a weboldal használatával, az oldalra történő belépéssel, illetve az oldalon történő regisztrációval jelen tájékoztató tartalmát tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen tájékoztatóban leírtaknak megfelelően gyűjtse és kezelje személyes adatait.

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) rendelkezéseivel.

Fogalmak
 
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy (Vevő)
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; (a weboldal üzemeltetője: Szolgáltató)
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 
Az adatkezelés alapelvei
 
A Szolgáltató a személyes adatok kezelése során az alábbi főbb adatkezelési alapelveket tartja szem előtt az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően.
 
1. A célhoz kötöttség elve
Az adatvédelem egyik legfontosabb követelménye a célhoz kötött adatkezelés elve, mely alapján csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 
2. Adatminőség elve
Az adatminőség elve az adatok pontos, teljes és naprakész kezelésének és a tisztességes, törvényes adatkezelés követelményét foglalja magába. A tisztességes adatkezelés elve alapján az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A pontos, teljes és naprakész adatok kezelésének követelménye alapján az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.
A Szolgáltató a fentiekkel összhangban felhívja a Vevőket (érintetteket), hogy megadott személyes adataik esetleges változásáról a leadott megrendelések teljesítése és a fenti adatkezelési alapelvek biztosítása érdekében az üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztassák.
 
Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
 
A Szolgáltató kezeli a weboldalon regisztrált felhasználó és a már regisztrált, megrendelést leadó, valamint a hír- és reklámlevél küldésére feliratkozó Vevő személyes adatait.
 
Regisztráció esetén a weboldalon regisztráló felhasználó (érintett) hozzájárulása alapján kezeli a Szolgáltató a felhasználó felhasználói nevét, e-mail címét és jelszavát, valamint a személyes adatnak nem minősülő, de a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat.
 
A weboldalon történő vásárlás esetén a Vevő (érintett) hozzájárulása alapján kezeli a Szolgáltató a Vevő nevét, lakcímét, számlázási adatait (számlázási név és cím), szállítási címét és telefonszámát, valamint a személyes adatnak nem minősülő, de a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat.
 
A rendszer működtetése során technikailag elengedhetetlenül szükséges, rögzítésre kerülő személyes adatnak nem minősülő adatok, amelyeket a Szolgáltató az oldalon történő regisztráció hiányában is kezel: a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve a felhasználó által használt böngésző és operációs rendszer típusa, valamint a felhasználó IP címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Vevő külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz az Adatkezelő fér hozzá, mely adatokat a Google Analytics szolgáltatás (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok) igénybevételével dolgozza fel. Az adatok a Vevő kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. Bővebben a Google adatvédelmi elveiről: https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/.

ADATVÉDELEM:

 

A GsmTrade 2012 Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.

A gsmtrade.hu. adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

 

A www.gsmtrade.hu szervere a www.hostit.hu (Magyarország) van elhelyezve.
A szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak.


Általános jogi közlemény


  A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a GsmTrade 2012 Kft. webáruházában megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webárház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Adatkezelési alapelvek

  Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.

A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul (Posta Zrt.). A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Más országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik

 

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

 

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

 

A weboldal motorja a PrestaShop ™.


Kosár  

A kosár üres

Szállítás 0Ft
Összesen 0Ft

Kosár Fizetés

User Online

User Online: 5
Today Accessed: 1764
Total Accessed: 228507
Your IP: 3.238.116.201

Keresés